Aanmelding en Procedure

 • Intake
 • Kosten
 • Afmelden
 • Betaling
 • Kwaliteit
 • Rechten en plichten

Aanmelden kan persoonlijk, op eigen initiatief, of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfs≠arts of een andere hulpverlener; telefoon (0181 411000) of e-mail linda@consultbolk.nl.

Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter altijd een verwijzing van uw huisarts nodig voor uw ziektekostenverzekering. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling uw polis na te kijken, of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Let op voorwaarden voor vergoeding van kosten voor psychologische hulp door een Gezondheidszorg psycholoog met een BIG registratie. Lees ook hieronder bij Vergoeding Basis GGZ.
Houdt u rekening met een wachttijd. ConsultBolk werkt met een korte wachtlijst. Als deze wachtlijst vol is, geldt een aanmeldstop. Wanneer u zich weer aan kunt melden staat op de homepage vermeld. Tussen de intake en behandeling is gťťn wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen. zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen

De praktijk is gevestigd op adres Sleepseweg 5, 3231 LG Brielle. Geopend van dinsdag tot en met donderdag.

praktijk

Intake

Gestreefd wordt om op korte termijn een eerste afspraak met u te maken. Een gesprek duurt 45 minuten; 15 minuten is gereserveerd voor administratie. Het eerste gesprek dient ter wederzijdse kennismaking; we bespreken globaal de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen. Aan het eind van het eerste gesprek wordt samen met u besloten of u op de juiste plek terecht bent gekomen. Een tweede (soms derde) intakegesprek is gericht op het verder in kaart brengen van uw probleem en de mogelijke factoren die het probleem veroorzaken of in stand houden. Zo nodig worden u enkele vragenlijsten aangeboden.

ROM

Sinds 2017 wordt aan alle zorgverleners geadviseerd om gebruik te maken van Routine Outcome Measurement (ROM). Met behulp van ROM worden regelmatig (in ieder geval aan het begin en eind van de behandeling) metingen gedaan middels een klachten vragenlijst, met als doel het evalueren en eventueel bijstellen van de behandeling. Dit levert dit informatie op in hoeverre er tijdens het behandeltraject vooruitgang wordt geboekt. ConsultBolk maakt gebruik van diverse klachtgerichte vragenlijsten. ConsultBolk heeft een overeenkomst met Stichting Vrijgevestigde ROM (SVR) voor aanlevering van deze gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De aangeleverde gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor landelijke vergelijkingen. Tot op heden wordt ROM niet ingezet zonder uw expliciete toestemming!

Kosten

 • Intake gesprek of behandelsessie: 110 euro per drie kwartier contact tijd en 15 minuten administratie.
 • Rapportage/ verslaglegging van de onderzoeksbevindingen (inclusief benodigde vragenlijsten) 105 euro.
 • Telefonisch consult: 30 euro per kwartier
 • Huisbezoek: 140 euro
 • Psychologen zijn vrijgesteld van BTW
Afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering wordt een deel van de kosten vergoed. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling, uw polis na te kijken, of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar.

Vergoeding Basis GGZ (Voorheen eerstelijns psychologische zorg)
Facturen / zelf betalen / vergoedingen

Behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van uw basis-zorgverzekering; wel geldt het eigen risico.

ConsultBolk heeft een contract met CZ/OHRA/DeltaLLoyd, DSW/InTwente/StadHolland, Ditzo/deAmersfoortse, Aevitae/Eucare en ONVZ/VvAA/PNOzorg/Jaaah. Voor volwassenen boven 18 jaar geldt sinds 2017 het eigen risico van minimaal Ä 385,-

Voor de overige verzekeraars geldt dat u zelf dient na te gaan of en hoeveel uw verzekeraar vergoedt. In principe zijn verzekeraars tot vergoeden verplicht. Met een restitutiepolis worden soms de volledige kosten en soms een percentage vergoed. Bij een naturapolis wordt een percentage vergoed. Raadpleeg uw polis. De kosten worden vergoed na afloop van de behandeling. U krijgt daarvoor een zogenaamde eindfactuur. U kunt geen losse nota's indienen bij de verzekeraar!

Ik werk met maandelijkse facturen die u als cliŽnt binnen 14 dagen zelf betalen moet of u nu wel of niet gaat declareren. Hiervoor geeft u toestemming op het aanmeldformulier. Het voldoen van deze facturen kunt u beschouwen als het betalen van een voorschot op de vergoeding die uw zorgverzekeraar u later zal gaan betalen.

Vergoedingen gaan vanaf 2014 in de zogenaamde basis GGZ niet meer per consult maar per zorgproduct. Voordat de behandeling een Ďbasis GGZ zorgproductí genoemd kan worden moet er een vermoeden zijn van Ďeen stoornisí uitgedrukt in termen van een DSM-classificatie. Niet alle classificaties komen voor vergoeding in aanmerking. Relatieproblematiek, problemen met rouw en aanpassingsstoornissen (bijv Ďburnoutí) worden niet meer vergoed waardoor de behandeling valt onder de zogenaamde Ďonverzekerde productení. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze problemen weer wel. Uw probleem moet verder een zekere ernst en complexiteit hebben, aanhoudend zijn en er moet sprake zijn van enig risico. Bij het bepalen hiervan en het zorgproduct kunt u gebruik maken van mijn deskundigheid.

Er is door de overheid een indeling gemaakt van zorgproducten:
Een kort product bestaat uit 5 consulten, max. tarief Ä 522,13
Een middel product bestaat uit 8 consulten, max. tarief Ä 885,01
Een intensief product bestaat uit 12 consulten, max. tarief Ä 1434,96
Een onvolledig behandeltraject, max. tarief Ä 228,04

In overleg en op mijn advies komen wij tot overeenstemming over het zorgproduct dat aansluit bij uw hulpvraag. Het kan ook zijn dat wij overeenkomen dat uw probleem valt onder de zogenaamde Ďonverzekerde productení.

Mijn praktijk werkt desgewenst met een privacy verklaring die u en ik ondertekenen. Hierdoor kan er geen vertrouwelijke informatie over u bekend worden bij de overheid of de zorgverzekeraar.

De voorwaarden waaronder u consulten van mij kunt declareren bij uw zorgverzekeraar op een rij: Zie ook www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/consult-bolk

- U heeft een polis afgesloten bij CZ/OHRA/Delta Lloyd, DSW/InTwente/StadHolland, Ditzo/deAmersfoortse, Aevitas/Eucare, ONVZ/VvAA/PNOzorg/Jaaah. U betaalt niets aan ConsultBolk. Aan het eind van de behandeling dient ConsultBolk een digitale factuur in bij uw zorgverzekeraar. U krijgt vanzelf te horen of u nog een bijdrage van uw eigen risico dient te voldoen.

- U heeft een polis afgesloten bij een zorgverzekeraar die consulten vergoedt van een BIG geregistreerde GZ-psycholoog (hoofdbehandelaar), die gťťn contract heeft afgesloten bij de verzekeraar. In principe zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht om te vergoeden.

- U heeft een verwijzing van de huisarts met een vermoeden van een DSM classificatie die voor vergoeding in aanmerking komt. Bij het doen van de verwijzing kan ik u en de huisarts eventueel ondersteunen. De verwijzing moet voor de behandeling afgegeven zijn. De verwijzing van de huisarts blijft in uw dossier. Gegevens uit het dossier kunnen alleen met uw toestemming ingezien worden.

- Wij hebben vastgesteld dat uw problematiek een zekere ernst en complexiteit heeft, de symptomen zijn aanhoudend zijn en er sprake is van een zeker risico. Wij hebben een basis GGZ zorgproduct afgesproken.

- U heeft toestemming gegeven bij het intakegesprek dat u akkoord gaat met het zelf betalen van mijn maandelijkse facturen en met het ontvangen van de eindfactuur over het zorgproduct aan het eind van de behandeling waarmee u kunt declareren.

- U stuurt na het afsluiten van de behandeling de eindfactuur (eventueel samen met de privacy verklaring) op naar uw zorgverzekeraar voor de vergoeding.

Mocht u niets te maken willen hebben met de voorwaarden en de vereiste verwijzing van de huisarts en/of een DSM classificatie ongepast of ongewenst vinden, maar wilt u gewoon geholpen worden met uw psychische probleem of vraag dan tekent u voor Ďzelf betalen zonder te declarerení en krijgt u elke maand een factuur met losse consulten er op, genaamd Ďonverzekerd productí of GZ-psychologische behandeling.

NB. In geval van verhindering van een afspraak, wordt u verzocht daarvan 24 uur van te voren bericht te geven. ConsultBolk is anders genoodzaakt de tijd in rekening te brengen. Deze nota bedraagt Ä 75 en wordt niet gedekt door de verzekering.

Afmelden van afspraken

Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk afzeggen, zodat een vervangende afspraak ingepland kan worden. Indien u wegblijft zonder berichtgeving of als u annuleert minder dan 24 uur van te voren, zijn we genoodzaakt een normaal uurtarief in rekening te brengen.

Betaling

U ontvangt een gespecificeerde rekening, met het verzoek deze binnen twee weken over te maken per bank of giro. Bij achterstand van betaling ontvangt u een herinnering. Er worden bij achterstand van betaling administratiekosten in rekening gebracht.

Kwaliteit

Drs. L.F. Bolk-Bennink is Gezondheidszorg psycholoog BIG en lid van het NIP, zie www.psynip.nl en Gedragstherapeut, Lid VGCt, zie www.VGCt.nl. Daarnaast lid van de EMDR vereniging, zie www.EMDR.nl en een netwerk van collega psychologen, zie www.Aleanza.nl en zie www.psyzorghoflanden.nl.
ConsultBolk heeft met succes deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie 2014 (zie www.psynip.nl/visitatie)

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van ConsultBolk is goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk.
 • BIG registernummer: 59063133525. Zie www.bigregister.nl
 • Zorgverlenersnummer: 4742
 • Praktijkcode: 1602
 • KvK: 27354058

Rechten en plichten van de psycholoog en de cliŽnt

De vrijgevestigde psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor gz-psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.psynip.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector),waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliŽnten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

De behandelrelatie

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en de cliŽnt met respect te behandelen;hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog geen overeenkomst met de cliŽnt sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. De cliŽnt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. De psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij over de behandeling overleg wil plegen met collegaís, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. Bijgevoegd privacystatement legt uit hoe ConsultBolk met informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Privacystatement

Klik hier om het privacystatementAVG te downloaden

Het behandelplan

De psycholoog is verplicht de cliŽnt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliŽnt aan de hand is. Hij moet met de cliŽnt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal de cliŽnt ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliŽnt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De psycholoog mag alleen informatie onthouden, wanneer de cliŽnt daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. Een cliŽnt heeft recht op een second opinion van een andere behandelaar.

Het dossier

De psycholoog bewaart de gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van de cliŽnt en over de cliŽnt, als ook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zů inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De cliŽnt mag het dossier inzien en fotokopieŽn maken. De cliŽnt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met toestemming van de cliŽnt, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft de cliŽnt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. De cliŽnt mag wel iets aan het dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag de cliŽnt bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. Na beŽindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het op naam gestelde dossier volgens de wettelijke bewaartermijn waarna tot vernietiging zal worden overgegaan. De cliŽnt heeft het recht het dossier voortijdig te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar

Als u klachten hebt over de psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met de psycholoog zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met de behandelaar op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP (zie www.psynip.nl).
ConsultBolk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling: P3NL
Klachtenformulier
Klachtenfolder

Tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
telefoon 070 3405417