Aanmelding en Procedure

 • Intake
 • Vergoeding
 • Tarieven en betaling
 • Kwaliteit
 • Rechten en plichten

Aanmelden kan persoonlijk, op eigen initiatief, of na verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts of een andere hulpverlener; telefoon (0181 411000) of e-mail linda@consultbolk.nl.

Voor het aanmelden is geen formele verwijzing nodig. U heeft echter altijd een verwijzing van uw huisarts nodig voor uw ziektekostenverzekering. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling uw polis na te kijken, of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar. Let op voorwaarden voor vergoeding van kosten voor psychologische hulp door een Gezondheidszorg psycholoog met een BIG registratie. Lees ook hieronder bij Vergoeding Basis GGZ.
Houdt u rekening met een wachttijd. ConsultBolk werkt met een korte wachtlijst. Als deze wachtlijst vol is, geldt een aanmeldstop. Wanneer u zich weer aan kunt melden staat op de homepage vermeld. Tussen de intake en behandeling is gťťn wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen. zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat u binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen

De praktijk is gevestigd op adres Sleepseweg 5, 3231 LG Brielle. Geopend van dinsdag tot en met donderdag.

praktijk

Intake

Gestreefd wordt om op korte termijn een eerste afspraak met u te maken. Een gesprek duurt 45 minuten; 15 minuten is gereserveerd voor administratie. Het eerste gesprek dient ter wederzijdse kennismaking; we bespreken globaal de reden van uw aanmelding en u heeft ruimte voor het stellen van vragen. Aan het eind van het eerste gesprek wordt samen met u besloten of u op de juiste plek terecht bent gekomen. Een tweede (soms derde) intakegesprek is gericht op het verder in kaart brengen van uw probleem en de mogelijke factoren die het probleem veroorzaken of in stand houden. Zo nodig worden u enkele vragenlijsten aangeboden.

ROM

Sinds 2017 wordt aan alle zorgverleners geadviseerd om gebruik te maken van Routine Outcome Measurement (ROM). Met behulp van ROM worden regelmatig (in ieder geval aan het begin en eind van de behandeling) metingen gedaan middels een klachten vragenlijst, met als doel het evalueren en eventueel bijstellen van de behandeling. Dit levert dit informatie op in hoeverre er tijdens het behandeltraject vooruitgang wordt geboekt. ConsultBolk maakt gebruik van diverse klachtgerichte vragenlijsten. ConsultBolk heeft een overeenkomst met Stichting Vrijgevestigde ROM (SVR) voor aanlevering van deze gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De aangeleverde gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor landelijke vergelijkingen. Tot op heden wordt ROM niet ingezet zonder uw expliciete toestemming!

Vergoeding Basis GGZ (LET OP: verandering in 2022)

Behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van uw basis-zorgverzekering; wel geldt het eigen risico.
U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. De verwijzing moet voor de behandeling afgegeven zijn.
Nieuw in 2022 is de bekostiging in de GGZ volgens het Zorgprestatie model: Klik hier voor de patientenfolder over het Zorgprestatie-model

ConsultBolk heeft een contract met:
 • CZ/OHRA/DeltaLLoyd
 • DSW/InTwente/StadHolland
 • Ditzo/ASR
 • Aevitae/Eucare
 • ONVZ/VvAA/PNOzorg/Jaaah
Voor volwassenen boven 18 jaar geldt het eigen risico van minimaal Ä 385,-
Voor een overzicht van verzekeraars verwijs ik u naar de zorgwijzer: www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Voor de overige verzekeraars geldt dat wanneer u een restitutie polis heeft, u de nota na betaling aan ConsultBolk kunt doorsturen naar uw ziektekostenverzekeraar. De kosten worden dan grotendeels vergoed. Het is verstandig om voorafgaand aan de behandeling uw polis na te kijken, of contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar

Wanneer u een natura polis heeft mag u geen nota's van ongecontracteerde zorgverleners indienen.

Tarieven

Ik hanteer de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2022. Voor het maximumtarief voor prestaties onder het nieuwe Zorgprestatiemodel (2022) verwijs ik u naar bijlage 1 van de op de NZa-webpagina gepubliceerde Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-psycholoog. Dit tarief is per 60 minuten.

Betalen

Gecontracteerde zorg wordt door ConsultBolk direct bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. U krijgt hiervan van uw verzekeraar steeds een overzicht en een te betalen bedrag van uw eigen bijdrage.
Voor ongecontracteerde zorg werkt ConsultBolk met maandelijkse facturen die u als client binnen 14 dagen zelf aan ConsultBolk betaalt, of u nu wel of niet gaat declareren. Hiervoor geeft u toestemming op het aanmeldformulier

Relatieproblematiek, problemen met rouw en aanpassingsstoornissen (bijv Ďburnoutí) worden niet meer vergoed waardoor de behandeling valt onder de zogenaamde Ďonverzekerde productení.

ConsultBolk werkt desgewenst met een privacy verklaring die u en ik ondertekenen. Hierdoor kan er geen vertrouwelijke informatie over u bekend worden bij de overheid of de zorgverzekeraar.
Mocht u niets te maken willen hebben met de voorwaarden en de vereiste verwijzing van de huisarts maar wilt u gewoon geholpen worden met uw psychische probleem of vraag dan tekent u voor Ďzelf betalen zonder te declarerení en krijgt u elke maand een factuur met losse consulten er op, genaamd Ďonverzekerd productí of GZ-psychologische behandeling.

Identificatieplicht

Als u medische zorg ontvangt, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of u degene bent die bij het burgerservicenummer (bsn) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De zorgaanbieder controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het bsn hoort. Een zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat aan de identificatieplicht is voldaan. Daarom legt uw zorgverlener de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.
U kunt zich met deze documenten identificeren:
 • Nederlands paspoort of een paspoort of id-kaart van de landen van de EU en de EER. Voor de paspoorten van alle andere landen geldt dat ze een geldige sticker voor verblijf moeten hebben
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
 • Verblijfsdocumenten en W-document
 • Rijbewijs (in sommige gevallen)

Afmelden van afspraken

Bij verhindering graag zo spoedig mogelijk afzeggen, zodat een vervangende afspraak ingepland kan worden. Indien u wegblijft zonder berichtgeving of als u annuleert minder dan 24 uur van te voren, zijn we genoodzaakt een normaal uurtarief in rekening te brengen.

Kwaliteit

Drs. L.F. Bolk-Bennink is Gezondheidszorg psycholoog BIG en lid van het NIP, zie www.psynip.nl en Gedragstherapeut, Lid VGCt, zie www.VGCt.nl. Daarnaast lid van de EMDR vereniging, zie www.EMDR.nl en een netwerk van collega psychologen, zie www.Aleanza.nl en zie www.psyzorghoflanden.nl.
ConsultBolk heeft met succes deelgenomen aan de kwaliteitsvisitatie 2014 (zie www.psynip.nl/visitatie)

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgverleners verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van ConsultBolk is goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk.
 • BIG registernummer: 59063133525. Zie www.bigregister.nl
 • Zorgverlenersnummer: 4742
 • Praktijkcode: 1602
 • KvK: 27354058

Rechten en plichten van de psycholoog en de cliŽnt

De vrijgevestigde psycholoog is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan voor gz-psychologen in de Beroepscode voor psychologen 2007 (zie www.psynip.nl). Verder heeft de overheid een aantal wetten tot stand gebracht, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ (Wet Klachtrecht CliŽnten Zorgsector),waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en cliŽnten zijn vastgelegd. De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht:

De behandelrelatie

De psycholoog is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en de cliŽnt met respect te behandelen;hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog geen overeenkomst met de cliŽnt sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. De cliŽnt moet toestemming geven om gegevens aan derden te kunnen verstrekken. De psycholoog mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psycholoog heeft geen toestemming nodig wanneer hij over de behandeling overleg wil plegen met collegaís, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. Bijgevoegd privacystatement legt uit hoe ConsultBolk met informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Privacystatement

Klik hier om het privacystatementAVG te downloaden

Het behandelplan

De psycholoog is verplicht de cliŽnt te informeren over wat hij denkt dat er met de cliŽnt aan de hand is. Hij moet met de cliŽnt overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal de cliŽnt ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft de cliŽnt toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken. De psycholoog mag alleen informatie onthouden, wanneer de cliŽnt daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. Een cliŽnt heeft recht op een second opinion van een andere behandelaar.

Het dossier

De psycholoog bewaart de gegevens in een dossier. Dat zijn de indicatiestelling, brieven van de cliŽnt en over de cliŽnt, als ook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zů inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. De cliŽnt mag het dossier inzien en fotokopieŽn maken. De cliŽnt heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met toestemming van de cliŽnt, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft de cliŽnt recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. De cliŽnt mag wel iets aan het dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag de cliŽnt bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. Na beŽindiging van de professionele relatie bewaart de psycholoog het op naam gestelde dossier volgens de wettelijke bewaartermijn waarna tot vernietiging zal worden overgegaan. De cliŽnt heeft het recht het dossier voortijdig te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken.

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar

Als u klachten hebt over de psycholoog of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met de psycholoog zelf bespreken. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met de behandelaar op te lossen, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP (zie www.psynip.nl).
ConsultBolk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling: P3NL
Klachtenformulier
Klachtenfolder

Tuchtrecht

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen onder het Tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen, is te vinden op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
telefoon 070 3405417